Απόρρητο και Ψυχοθεραπεία

Η διασφάλιση του απορρήτου είναι απαραίτητη και καθοριστική στην σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου. Η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη διασφαλίζονται στην σύναψη του θεραπευτικού συμβολαίου μεταξύ των δύο. Είναι ανεπίτρεπτη και απίθανη η διαρροή πληροφοριών και στοιχείων καθώς οι θεραπευτές δεσμεύονται από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για την διασφάλιση του απορρήτου. Διάλυση του απορρήτου μπορεί να υπάρξει μόνο σε περιπτώσεις όπου θα κινδυνεύσει η ζωή του ίδιου του θεραπευόμενου ή των γύρω του.